Územní rozvoj v Kolovratech

Přirozený rozvoj a neustálá poptávka po novém bydlení zasáhly i naši městskou část. Jak by také ne, vždyť územní plán zděděný po minulé politické garnituře v naší městské části umožňuje již od roku 2002 rozsáhlou zástavbu o rozloze 50 ha. A co víc, nezanedbatelná část tohoto území umožňuje výstavbu v koeficientu F, tento koeficient určuje možnou hustotu zástavby. Zastavitelné území v severovýchodní části Kolovrat je bohužel reálný fakt a, ač by si mnozí z nás přáli již Kolovraty dál nezastavovat a nerozšiřovat, výstavbě se bohužel nevyhneme. V tuto chvíli jsme před výstavbou částečně chráněni nedostatečnou kapacitou místní čističky odpadních vod, na jejíž zkapacitnění PVS úpěnlivě pracuje, a nedostatečnou kapacitou s dodávkou pitné vody, kterou vyřeší nová výstavba přivaděče Jesenice- Kozinec.

Možná si nyní mnoho z Vás řekne, proč tedy územní plán nezměníme? To by byla samozřejmě možnost, která se nabízí. Bohužel územní plánování v celé Praze včetně naší městské části má pod svými křídly na základě stavebního zákona Hl. m. Praha. Městská část zde figuruje pouze jako dotčený orgán. Změnit území z nezastavitelného na zastavitelné bylo zejména v dřívějších letech poměrně jednoduché, opačný proces je téměř nemožný, a to především z důvodů znehodnocení pozemků ať už soukromých majitelů či developerů, kteří je od dřívějších majitelů vykoupili.

I přes to jsme učinili kroky, abychom budoucí výstavbu usměrnili. Nová výstavba přináší samozřejmě značný přírůstek nových obyvatel, v tu chvíli hrozí nedostatečná kapacita služeb, lékařů, školství apod.. Je zásadní, aby nová výstavba a výstavba občanské a veřejné vybavenosti šly ruku v ruce.

Po dlouhém a náročném jednání jsme přesvědčili Magistrát hl. m. Prahy, aby se na dotčené území vyhotovila územní studie, která dá budoucí výstavbě jasný a koncepční charakter, která vyřeší dostatek veřejné a občanské vybavenosti jako jsou školy, parky, hřiště apod. Územní studie bude během podzimu představena veřejnosti, na tomto setkáni se bude moci k územní studii každý občan vyjádřit, případné přínosné podněty se samozřejmě zapracují.

Dalším zásadním krokem, který jsme učinili, je žádost o úpravu územního plánu, tou žádáme o změnu koeficientu zastavitelnosti z kódu F na kód D. Tuto žádost již čeká poslední kolo projednání na Hl. m. Praze, první dvě kola má již zdárně za sebou. Jen pro Vaši představu, rozdíl mezi kódem F a D je co se týče přírůstku obyvatel téměř dvojnásobný rozdíl. V kódu D se po naší urgenci vypracovává i již zmiňovaná územní studie.

V neposlední řadě jsme se na nově zastavitelné území zaměřili i v rámci připomínkování Metropolitního, což je nový územní plán, na kterém Hl. m. Praha pracuje. I zde se nám podařilo prosadit, aby se zástavba snížila.

Územní plánování je jeden z nejdůležitějších procesů, který nás všechny ovlivňuje, a proto je zapotřebí k němu přistupovat s co největší citlivostí a zodpovědností. O to vše usilujeme a s Vaší podporou budeme usilovat i nadále.

Galerie: