Kdo může za to, že u Donáta vyrostou dva paneláky?

Tento týden Magistrát hl. m. Prahy zamítnul všechna odvolání proti výstavbě dvou bytových domů u Donáta. Více informací o samotném odůvodnění najdete v článku: Paneláky u Donáta budou! Magistrát zamítl všechna odvolání. Podívejme se však podrobněji na důvody, které vedly k tomu, že tak nesmyslně obrovská stavba v naší obci vyroste.

Za celou kauzou stojí 4 protagonisté. Vyjmenujme si je popořadě:

  1. Starosta MČ Kolovraty Michal Habart
  2. Jaroslav Malčánek, zástupce investora BEMETT Kolovraty, s.r.o. (dříve BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a. s.), ale zároveň také zastupitel za Prahu 22 a člen Komise výstavby a územního plánu v Uhříněvsi
  3. Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 v Uhříněvsi
  4. My, občané

 

Starosta MČ Kolovraty Michal Habart

Jednou z prvních instancí, od které potřeboval developer BEMETT Kolovraty, s.r.o. (dříve BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a. s.), schválení svého záměru, byla Městská část Praha-Kolovraty. Tu zastupuje starosta Michal Habart (ODS).

Developer se tedy obrátil nejprve na městskou část s předběžnou studií svého záměru. Ta se téměř shodovala s tím, na co nyní dostala společnost BEMETT Kolovraty, s.r.o. stavební povolení. Potřebný souhlas vydal starosta osobně. Celá věc nikdy neprošla přes zastupitelstvo (to by se o ni totiž dozvěděla veřejnost). Proti byla stavební komise, ale její stanovisko starosta nebral v potaz a stavbu developerovi posvětil.

Developer však chtěl stavět v místě, kde mu to územní plán nedovoloval. Jeden z bytových domů s nebytovými prostory zasahuje do čistě rezidenční části obce. Dalším problémem bylo parkování. Vyhláška o výstavbě na území hl. m. Prahy jasně definuje, že každý dům musí mít garáž. Výstavba garáží pro 80 bytů by však byla velmi nákladná a tak developer zažádal o druhou výjimku, aby mohl postavit venkovní parkoviště.

Starosta však developerovi udělil v obou případech souhlas, a tak zamýšlené megastavbě nestálo již nic v cestě.

Se starostou jsem v roce 2012 osobně mluvil a ptal se ho na důvody, proč tak nesmyslnou stavbu povolil. Jeho odpověď byla, že kdyby BEMETTu jeho záměr nepovolili, tak by výsledná stavba byla stokrát horší. A jen díky vyjednávání starosty s BEMETTem je ta stavba alespoň přijatelná. Developer prý původně chtěl postavit dva obrovské paneláky a jen díky vyjednávání jsou výsledkem tři solitérní domy. Dnešní stavební povolení je na identickou stavbu, jako je v původním záměru. Podané informace tedy byly nepravdivé.

Další instancí byl Stavební úřad v Uhříněvsi. Ten však argumentoval tím, že stavba již dostala souhlas z Městské části Praha-Kolovraty a tak není důvod zohlednit námitky dalších účastníků stavebního řízení. Logicky se tak i zamítavé stanovisko Magistrátu k odvolání proti stavbě bytových domů odvolává na starostu městské části.

Není zřejmé, na základě čeho, z jakého titulu by měla být o záměru informována široká veřejnost a kdo tak měl učinit… … Městskou část zastupuje starosta, který se k záměru vyjadřoval z titulu svých kompetencí.“

Starosta tak minimálně dvakrát podpořil záměr developera a to i proti názoru Stavební komise v Kolovratech. Otázkou je proč. Na to nám může odpovědět stranická příslušnost. Starosta Michal Habart je členem ODS. Členem ODS je také Jaroslav Malčánek, zástupce investora (o kterém bude ještě řeč). Stavební odbor patří pod MČ Praha 22 – Uhříněves, jejímž starostou je Milan Coller (ODS). Zdánlivě nezávislé úřady státní správy a protistranu – developera – tak spojuje jedna politická formace. Zájmy občana jsou na té druhé straně.

 

Jaroslav Malčánek, zástupce investora BEMETT Kolovraty s.r.o.

Poprvé jsem pana Malčánka potkal na ústním jednání k výjimce na povrchové parkoviště. Sešlo se tam hodně naštvaných lidí. Na druhé straně stolu nás přivítala protistrana – tehdejší vedoucí Stavebního úřadu Lenka Vopravilová a vedle ní Jaroslav Malčánek, zástupce developera. Z jednání bylo evidentní, že paní Vopravilová hájí zájmy pana Malčánka. Proč, to jsem tehdy ještě netušil.

Když zcela nesmyslné požadavky na výjimky BEMETTu dostávaly na Stavebním úřadě zelenou a spousty zamítavých stanovisek jiných účastníků řízení byly zamítány, začal jsem se zajímat o osobu pana Malčánka.

Pan Malčánek v celém řízení zaujímal roli zástupce soukromé společnosti BEMETT. Postupně se ale ukázaly další skutečnosti. Pan Malčánek byl zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 22 – Uhříněves za ODS jako zastupitel. Zároveň byl (a stále je) členem Komise výstavby a územního plánu. Jinými slovy zastupitel, který by měl hájit veřejný zájem zcela otevřeně zastupuje developera. Podle vyjádření Stavebního odbru MČ Praha 22 zde o žádný střet zájmů nejde. Nicméně podobných developerských projektů, které pan Malčánek v okolí Uhříněvsi prosazuje a zastupuje je několik a nebyl jsem jediný, kdo si toho všimnul.

Pan Malčánek zastupoval v minulosti například firmu METRANS, nebo společnost Projekt sever s.r.o., která plánovala výstavbu bytového areálu pro 4 tisíce nájemníků v městské části Praha-Benice. Celá kauza je popsána v reportáži české televize: Reportáž David s Goliášem odvysílaná dne 25.5.2014 Českou televizí v pořadu 168 hodin.

Přitom zastupitelé MČ Praha 22 jsou vázání Etickým kodexem zveřejněným i na webových stránkách Prahy 22. V tomto dokumentu je ve článku 3 uvedeno:

1) Veřejný funkcionář nesmí upřednostňovat svůj osobní zájem nad zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem se rozumí výhoda nebo zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu.

2) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že: a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu.

Zjevně etický kodex zastupitele je pro někoho jen cár papíru. Více se této kauze věnují také občané Uhříněvsi

Pan Malčánek letos kandiduje v Uhříněvsi za hnutí PRO PRAHU.

 

Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 v Uhříněvsi

Stavební úřad (Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 v Uhříněvsi) má ze zákona chránit veřejný zájem, ale požadavky developera/zastupitele Malčánka byly schváleny, zatím co proti stavbě vystoupily desítky obyvatel Kolovrat. Na Stavební úřad doputovala petice, která byla podpořena více než desítkou účastníků řízení, kteří rozporovali sporné závěry Stavebního úřadu a snažili se zvrátit nesmyslné udělování výjimek, aby tak veliká stavba mohla být vůbec v daném území postavena.

Žádná z námitek nebyla připuštěna jako oprávněná.

Zajímavé je také přelévání pravomocí z obce na Stavební úřad a naopak. Vypadá to jako neprůstřelná metoda jak schválit třeba mrakodrap na Staroměstském náměstí. Obec dá výjimku a tvrdí, že stavbu stejně nemůže zakázat, tak se s developerem alespoň domluvila. Stavební úřad tvrdí, že nemá důvod stavbu zastavit, protože orgán chránící veřejný zájem (obec) přeci souhlasila. Jen ten veřejný zájem se cestou někde ztratil.

Zarážející je, že až nyní vyplouvají na povrch další a další kauzy, které jsou jak přes kopírák. Developer si prostřednictvím státních úředníků zajistí změnu územního plánu a výjimky, které mu umožní stavbu zrealizovat. V odvolacích řízeních je pak odůvodnění formulováno tak, že developer splnil všechny požadavky a všechno je v nejlepším pořádku.

 

My, občané

Ani 25 let od konce socialistického experimentu si nevážíme svobody a práv, která máme. Zvelebujeme a šlechtíme si svoje zahrádky, ale co se děje pár metrů za plotem, nás už nezajímá. Zákony této země jsou děravé jak cedník a jsou rájem pro všemožné spekulace a dvojí výklady. V takovém to prostředí je jednoduché přesvědčit úředníka, aby se přiklonil k té druhé pravdě. Bude to přeci také pravda. Je pak jednoduché tvrdit, že 14 metrů vysoký dům nijak nepřevýší sedmimetrovou okolní zástavbu. Mezi domy je totiž 10 metrů široká ulice a ta odděluje dvě zcela odlišná území (doposud domy a pole), která spolu nijak nesouvisejí (je tam přeci ta ulice…).

Celý záměr výstavby a jejích dopadů (například navýšení počtu obyvatel městské části až o 10%) byl Městskou částí Praha-Kolovraty poprvé zveřejněn až v lednu 2014. Tedy v době, kdy už bylo vydáno (zatím nepravomocné) Územní rozhodnutí a stavební povolení. Tedy v době, kdy už veřejnost, ale ani Městská část do výstavby nemohla jakkoli zasáhnout.

Zajímejme se o to, co naši zastupitelé během volebního období dělají. Koukejme jim pod prsty a nedovolme, aby se někdy v budoucnu opakovalo to, že tak kontroverzní stavba, jakou výstavba paneláků BEMETTu je, dostane stavební povolení, aniž by o plánovaném záměru nebyla jakkoli informována veřejnost a neměla vliv na jejich projednávání.

Pokud jako občané nebudeme hájit komunitu a místo, kde žijeme, budeme vždy prohrávat nad zkorumpovanými úředníky, a dravými soukromými firmami, jejichž zájmem je pouze vlastní zisk.