Revitalizace paloučku Do Hlinek

Spolek Naše Kolovraty na základě strategického dokumentu Městské části Praha-Kolovraty vybral lokalitu vhodnou k revitalizaci (viz obrázek, vyznačený ovál na kartě z generelu zeleně). Na vytypované území ve spolupráci s Ivou Herčíkovou nechal zpracovat záměr ze kterého vzešlo jako nejvhodnější založit květnatou louku.

Záměrem projektu tedy bylo na ploše s částečně degradovaným trávníkem realizovat výsev květnaté louky. Květnatá louka je termín označující v zahradnictví druhově pestrý trávník, méně intenzivně udržovaný než běžné trávníky. Oproti klasickému trávníku má nesporně více výhod. Rozmanitým složením rostlin, které jsou významné především pro populaci opylovačů, vážou totiž na sebe více druhů hmyzu. Květnatá louka podporuje biodiverzitu krajiny a díky vyššímu vzrůstu je schopna zadržovat více vláhy a udržovat tak příjemné mikroklima. V zastavěné oblasti také výrazně snižuje prašnost. Přidanou hodnotou je i estetické zkrášlení okolí v době květu. Ve veřejné zeleni květnaté louky mají zcela výjimečnou funkci.

K založení louky byla vybrána květnatá luční směs „Kráska“ obsahující 59 rostlinných druhů. Jedná se o osevní směs místně vhodnou, jejím použitím nehrozí zavlečení místně nevhodných či dokonce invazních druhů. Projekt obsahoval i výsadbu 3 ks stromů, které do budoucna nahradí stávající vrby a zajistí příznivé mikroklima v dalších letech. Součástí projektu je i edukativní tabule s vyobrazením vybraných vysetých rostlinných druhů.

Zpracovaný záměr spolu s žádostí spolek Naše Kolovraty podal na Magistrát hlavního města Prahy k získání finančních prostředků v rámci Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy a Programu Čistá energie. Žádosti bylo magistrátem vyhověno a spolek Naše Kolovraty obdržel částku 120.000 Kč. Bez finanční podpory by projekt nevznikl a my tímto děkujeme za podporu Magistrátu hl. m. Prahy!

Děkujeme městské části Praha-Kolovraty především za následnou péči o květnatou louku a stromy. Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku květnaté louky, ať už s přípravou projektu, se založením květnaté louky, výsadbou stromů, výrobou a osazením edukativní tabule, následné péči, administrativních a účetních záležitostech.

Spolek Naše Kolovraty

 

Galerie: