Příroda v Kolovratech a Lipanech

Kolovraty a Lipany se nenachází zdaleka v tak rozmanité krajině, jakou se mohou chlubit jiné městské čtvrtě na okraji Prahy, v jejichž katastru se nachází např. Břežanské, Dalejské, Prokopské či Šárecké údolí. V blízkosti naší městské části není ani větší lesní plocha typu Chuchelského háje, Klánovického lesa nebo Hostivařského lesoparku. Obě obce leží v otevřené, téměř v rovinaté krajině, která od pradávna sloužila jako zemědělská oblast. Přesto se zde nachází několik lokalit, které lze označit za zajímavé.

 

Říčanský potok

Územím hlavního města Prahy protéká zhruba 100 potoků a Říčanský potok (Říčanka) je pátým nejdelším z nich. Jeho délka činí 21,4 km. Delšími jsou pouze Rokytka (36,2 km), Botič (34,5 km), Šárecký (23,5 km) a Radotínský (22,6 km).

Potok pramení jihovýchodně od Říčan v obci Tehov. Na území Prahy protéká městskými částmi Kolovraty, Uhříněves, Dubeč a Běchovice, kde ústí do Rokytky. Ta se pak vlévá u Libeňského ostrova do slepého ramene Vltavy.

Říčanka obtéká Kolovraty po celé jejich jižní části a poté se stáčí na sever, kde pokračuje podél lesoparku Prknovka do Uhříněvsi. Povětšině své cesty je lemována vzrostlými stromy, které zpevňují její břehy. Díky nim je potok romantičtější a procházka podél jeho toku příjemnější. Narazit zde můžeme na slepýše a užovky. Kromě všudypřítomných kachen tu hnízdí v dutinách stromů na březích potoka brhlík, strakapoud a žluna.

 

Lesíky Na Předevsi a nad Benickou cestou

Vzhledem k malé rozloze lesní plochy na území naší městské části, bylo v minulých letech vysázeno v jižní části Kolovrat několik desítek tisíc stromů jako základ budoucího lesa. Obec pro tento účel musela nejprve vykoupit od soukromých vlastníků potřebné pozemky a ne všechny se podařilo k plánovanému zalesnění získat. Z tohoto důvodu nejsou zatím osázené plochy kompaktním celkem, ale tvoří několik menších lesních útvarů a remízků, které jsou vzájemně propojeny vycházkovými trasami. V rámci akce "Stromy pro naše děti." se na výsadbě nového lesa významně podíleli i obyvatelé Kolovrat.

Přes všechny nesnáze má tento projekt pro Kolovraty mimořádný význam, jehož skutečnou hodnotu ocení především budoucí generace.

 

Lesopark Prknovka

Lesopark Prknovka se nachází na západní straně Kolovrat. Jméno nese po učiteli Františku Prknovi, který na přelomu 19.a 20. století koupil část pozemků a v letech 1902 - 1904 zde prováděl výsadbu stromů. Pomáhali mu žáci uhříněveské školy, kterou navštěvovaly i děti z Kolovrat. Na jižní straně nad potokem pak postavil obytné stavení a stodolu, vysázel ovocný sad a postavil vilu. František Prkno svůj pozemek nikdy neoplotil a nechal ho přístupný veřejnosti. K oplocení došlo až ve třicátých letech za jiného majitele. V průběhu 20. století pozemek s vilou pak svého vlastníka změnil ještě několikrát. Nyní pozemek využívá organizace Skaut.

Volně přístupná část lesoparku se táhne podél koryta Říčanky a je složená převážně z listnatých stromů - javor, jasan, olše, vrba, topol, bříza. Z jehličnanů se tu vyskytují smrk a borovice.

Prknovka je domovem několika druhů savců (ježek, kuna lesní, lasice kolčava, veverka obecná) a plazů (ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková). Z ptačích obyvatel můžeme v těchto místech zaslechnout či zhlédnout, mimo jiné, brhlíka lesního, drozda kvíčalu, kosa černého, kukačku obecnou, pěnici černohlavou či strakapouda prostředního. Občas se ukáže i krkavec velký.

Lesopark u viaduktu navazuje na malý lesík Bouďák a spolu s ním tvoří jedinou souvislejší vzrostlou zalesněnou plochou na území Kolovrat.

 

Přírodní park Botič-Milíčov

Přírodní park Botič-Milíčov má 824 ha a zasahuje do devíti městských částí mezi než patří i Lipany. Byl zřízen již v roce 1984 a spolu s přírodním parkem Říčanka je nejstarším přírodním parkem v Praze.

Na území Lipan spadá do této ochrany především meandrující Pitkovický (Vinný) potok, jenž pramení jižně od Říčan a svojí délkou toku 14,3 km je největším přítokem Botiče. Ten pak svojí krkolomnou pouť zakončuje ústím do Vltavy u železničního mostu na Výtoni.

Pitkovický potok na území Lipan protéká mělkým údolím a je lemován pásmem lesa, který se za obcí směrem k Benicím rozšiřuje. Vedle obvyklých ptačích obyvatel jako je kos či drozd, se v těchto místech objevuje ledňáček říční či puštík obecný.

Součástí přírodního parku je také romantický téměř jednohektarový rybník na západním konci Lipan.

 

Kolovratské vlhké louky

Jedná se registrovaný významný krajinný prvek, který je pro svou bohatou škálou rostlin zajímavý především pro příznivce botaniky. Nachází se v jižní části Kolovrat a podrobnosti lze najít na stránkách Ochrana přírody a krajiny v Hlavním městě Praze.

Více na: http://www.wmap.cz/opk/vmp/htm/zh_nav_VKP_kolovraty.htm

 

To byl stručný přehled přírodních zajímavostí na území dnešních Kolovrat a Lipan. Pro ty, kteří by se chtěli dozvědět také o historickém vývoji naší krajiny, můžeme doporučit knihu 800 let Kolovrat, kde tuto oblast velmi pěkně a podrobně zpracoval Petr Bartoš.

Galerie: 
Říčanka podél ulice V Louce
Říčanka na Prknovce
Strakapoud prostřední
Kachna divoká
Nový les nad Benickou cestou
Nový les nad Benickou cestou
Cesta okolo Prknovky
Cesta okolo Prknovky
Drozd kvíčala
Užovka obojková (si pochutnává na žábě)
Pitkovícký (Vinný) potok v Lipanech
Pitkovícký (Vinný) potok v Lipanech
Pohled na Lipanský rybník od západu
Pohled na Lipanský rybník od severovýchodu