Nebezpečná křižovatka ulic K Říčanům a K poště

V červnu se na naše občanské sdružení obrátili občané, kteří denně používají přechod v blízkosti křižovatky ulic K Říčanům a K poště; příčinou jejich rostoucího znepokojení je nebezpečnost této lokality. Od března 2012 došlo na zmíněné křižovatce k sedmi nehodám, které si vyžádaly nejen asistenci policie, ale také přítomnost sanitky a hasičů. V jednom případě musela zasahovat i letecká záchranná služba.

V první řadě jsme si položili otázku, kdo je odpovědný za prevenci v oblasti bezpečnosti, tedy navrhování a provádění takových úprav na místních komunikacích, které povedou k vyšší bezpečnosti provozu.

Vlastník místní komunikace, Hlavní město Praha, svěřil správu Městské části Praha – Kolovraty. Správce provádí pouze běžnou údržbu, za kterou je zodpovědný. Změny dopravního značení a stavební úpravy nespadají do jeho kompetence. Pro stanovování umístění dopravních značek a režimů na komunikacích v rámci místních úprav silničního provozu a osazování dopravně bezpečnostních zařízení je kompetentní příslušný silniční správní úřad. Pro Kolovraty jím je Odbor dopravy ÚMČ Praha 22.

Naše občanské sdružení se obrátilo na projektanty a nechalo si zpracovat koncepční návrh možných úprav. Z jejich posouzení vyplývá, že největším problémem je nepřehlednost křižovatky ve směru z Kolovrat (ul. K poště). Seřadili jsme jednotlivé návrhy dle odhadované ekonomické náročnosti – s vědomím, že právě tento aspekt je jedním ze zásadních parametrů při výběru konkrétního řešení:

1) Úprava vodorovného a svislého dopravního značení (následují dvě možné varianty):

      a) V ulici K poště upravit dopravní značení – doplnění kontrastního rámu a obnovení vodorovného dopravního značení. V současnosti není dopravní značení (dále DZ) P4 „Dej přednost v jízdě“ vidět, protože je částečně překryto stromy a také splývá s pozadím.

       b) V ulici K poště umístit DZ P6 „Stop, dej přednost v jízdě“ a nápis STOP na vozovce. Toto řešení upřednostňujeme, neboť by, dle našeho názoru, na této křižovatce mohlo zásadně zlepšit bezpečnost.

2) Realizovat optické zúžení vozovky v ul. K Říčanům případně provést před a za přechodem rozdělení jízdních směrů užitím betonových svodidel CITY BLOK za současného doplnění příslušného vodorovného DZ.

3) Doplnění křižovatky o zrcadlo, které by usnadnilo výhled od ulice K Poště.

Zvážili jsme naše možnosti, jak se do věci vložit a „rozhýbat“ odpovědné instituce, aby začaly konat. Obrátili jsme se proto se žádostí o pomoc při řešení dopravní situace přímo na ÚMČ Praha – Kolovraty. Dostali jsme odpověď od starosty MČ Michala Habarta, ve které nám popisuje kroky, které již byly podniknuty. Uvádí, že se osobně setkal se zástupcem Odboru dopravy MČ Praha 22 a rovněž se zplnomocněným zástupcem Policie ČR. Jeho žádost o změnu dopravního značení byla odmítnuta s tvrzením, že značení této křižovatky zcela odpovídá současným právním předpisům a není proto nutné nic měnit. Na jeho další argumentaci, že zde dochází k častým dopravním nehodám a že ta poslední jenom náhodou neskončila tragicky, dostal odpověď, že dle policejní statistiky dopravních nehod není jejich frekvence v této oblasti nad běžnou míru nehodovosti u takovéhoto typu křižovatky. Navíc je každý řidič ze zákona povinen se řídit dopravními předpisy. Tudíž není pádného podkladu pro požadovanou změnu. Starosta MČ se dále v odpovědi odkazuje na zpracovanou studii komplexního dopravního řešení městské části, kde je pro danou křižovatku navržena zásadní stavební úprava – kruhový objezd. Jeho realizace je však z finančních důvodů v nedohlednu.

Specialisté v tomto oboru nás však utvrdili v našem názoru, že kruhový objezd pro tuto křižovatku není vhodným řešením. Argumentem je i nepoměrně vyšší cena za realizaci v porovnání s návrhy, které zde uvádíme výše.

Žádost o řešení situace, včetně výše uvedených návrhů úprav provozu na místních komunikacích, jsme e-mailem odeslali 26. 8. 2013 také místostarostovi Petru Součkovi. Od něho jsme v září obdrželi informaci, že se mu podařilo dohodnout jednání na Magistrátě hl. m. Prahy, kde se projednávala možnost umístění výstražného signalizačního zařízení před přechodem pro chodce na křižovatce (konkrétně v ul. K Říčanům) a stejného zařízení u školy. Mělo by jít o výstražný trojúhelník "Pozor, děti!" s blikajícími oranžovými světly. Pan Souček zároveň uvedl, že se chystá jednat i s odborem dopravy ÚMČ Praha 22. Doufejme tedy, že se ledy konečně pohnou a zmíněné doplnění výstražného DZ bude schváleno.

Dění kolem křižovatky K Říčanům a K poště budeme i nadále sledovat a v případě potřeby také iniciovat další kroky vedoucí k tomu, aby se kolovratští občané v na tomto kritickém místě už nemuseli bát o své zdraví a životy.

 

David Benda

za Občanské sdružení Naše Kolovraty

Galerie: 
Nebezpečná křižovatka