Naučné stezky v okolí Kolovrat

Naučná stezka Dubeč - Uhříněves

Ačkoliv vede územím přírodního parku Říčanka, není její zaměření jen přírodovědecké, ale i historické. Kromě Říčanského potoka a soustavou rybníků seznamuje s minulostí obcí Dubeč a Uhříněves, pravěkým sídlištěm, se starými lomy a židovským hřbitovem. Stezka také protíná dvě přírodní památky. Tou první je lom Rohožník s odkrytými geologickými profily prvohorních vrstev a druhou Obora v Uhříněvsi. Oblast mezi Dubčí a okrajem Obory tvoří louky, pole a rybníky. Lesního porostu je málo a tak jsou zde nejhojnějšími zástupci fauny zajíc polní, bažant obecný, kachna divoká a lyska černá. Obora oproti předcházející části cesty působí kontrastně. Les je tvořen mnoha listnatými druhy stromů (habr, dub, jasan, javor, jilm, lípa, střemcha) a keřů (dřín, hloh, bez, líska, svída). Savců zde žije 23 druhů a rozsáhlá je i populace ptáků (drozd, kalous, krahujec, krutihlav, pěnice, puštík, rorýs, strakapoud, sýček, špaček, žluna aj.).

Spojení z Kolovrat na začátek trasy v Dubči: BUS č. 267 do zastávky "Horčičkova" a odtud BUS č. 240 do zastávky "Za Pavilonem."

Spojení z Kolovrat na konec trasy v Uhříněvsi: VLAK do st. "Praha - Uhříněves" a odtud asi 300m pěšky do ulice Vachkova nebo BUS č. 267 do zastávky "Piccasova."

 

Naučná stezka Mýto

Seznamuje se stejnojmennou přírodní rezervací, která je součástí přírodního parku Rokytka na jihovýchodním okraji Prahy u obce Nedvězí. Předmětem ochrany i cílem naučné stezky je přirozeně meandrující potok Rokytka. Ten ve zdejší rezervaci protéká úzkým údolíčkem s nivními loukami a úbočími porostlými řídkým listnatým lesem, a vytváří klikaté koryto na mnoha místech hluboce zaříznuté do svahu. Protože se jedná o velmi klidnou oblast, vyskytují se zde vedle tradičních obyvatel pražských lesů (kos, drozd, pěnice, rehek) také dravci a sovy. Savců zde přírodovědecký průzkum zaznamenal 22 druhů, z nichž se ponejvíce objevují hrabošík, ježek, norník, rejsek, srna, veverka, zajíc.

Spojení z Kolovrat: BUS č. 267 do zastávky "Hájová."

 

Naučná stezka Povodím Botiče

Spojuje městské části Hostivař, Petrovice a Pitkovice a seznamuje s cennými fragmenty zachovalé přírody a chráněnými územími v povodí potoka Botiče a Pitkovického potoka. Prochází přírodními parky Hostivař–Záběhlice a Botič–Milíčov. Stezka začíná u Toulcova dvora, vede přes přírodní památku Meandry Botiče k hradišti Šance, podél Hostivařské přehrady, přes Petrovice a údolím Pitkovického potoka až do Pitkovic. Zde se nachází nejcennější území na trase - přírodní památka Pitkovická stráň. Kromě přírodních zajímavostí seznamují informační tabule NS také s následky nevhodných zásahů do krajiny a velké výstavby. Přes poměrně velké znečištění potoka i přehrady žije v těchto vodách mnoho druhů ryb. Ponejvíce se vyskytují cejn, candát, hrouzek, kapr, karas, lín, plotice, amur, tloušť, úhoř a vzácností není ani pstruh.

Spojení z Kolovrat na začátek trasy v Hostivaři: VLAK do st. "Praha - Hostivař" a odtud asi 1 km pěšky směrem k Hostivařskému lesoparku.

Spojení z Kolovrat na konec trasy v Pitkovicích: BUS č. 267 do zastávky Nové nám. a odtud BUS č. 232 do zastávky "Hříbková."

 

Naučná stezka Milíčov

Druhá naučná stezka procházející přírodním parkem Botič - Milíčov je okružní, začíná a končí na severozápadním úpatí Milíčovského vrchu. Ačkoliv se nachází v bezprostřední blízkosti Jižního města, je zcela mimo automobilový provoz. Stezka vede mokřinami, pastvinami v okolí Milíčovského dvora, nově založenou třešňovou alejí a kolem mnoha rybníků. Celá rybniční soustava se rozprostírá v povodí Milíčovského potoka, který je přítokem Botiče. Spolu s ním a s přilehlými zalesněnými údolími skýtá tato oblast úkryt mnoha druhům plazů (užovka obojková, ještěrka obecná, slepýš křehký), obojživelníků (ropucha obecná, rosnička zelená, skokan skřehotavý, čolek velký) a u vody žijících ptáků. Těch tu žije přes 20 druhů (kachna divoká, kulík říční, ledňáček říční, labuť velká, lyska černá, polák velký, potápka roháč, slípka zelenonohá aj.).

Spojení z Kolovrat: BUS č. 267 do zastávky Horčičkova a odtud BUS č. 136, 213 do zastávky "Metodějova."

 

Naučná stezka Říčansko

Jedná se o všeobecně zaměřenou stezku ve východním okolí Říčan, která seznamuje s historií města, faunou, flórou, myslivostí, geologickou stavbou a ochranou životního prostředí. Vychází z centra Říčan, sestupuje k říčanskému hradu, poté k soustavě rybníků a odtud pokračuje směrem ke Světicím. Zde se zanořuje do Říčanského lesa, kterým pak stezka prochází většinou své délky. V závěru klesá údolím potoka Rokytky do místní části Říčan – Radošovic a končí u koupaliště Jureček - 1,4 km od říčanského nádraží. Říčanský les svojí polohou i rozlohou má vhodné podmínky pro výskyt široké škály rostlin a je útočištěm mnoha druhů savců (jelen, jezevec, kuna, lasice, netopýr, plch, srna, veverka, prase divoké), ptáků (datel, drozd, káně, kos, ledňáček, pěnkava, poštolka, puštík, strnad, výr, žluna), plazů (ještěrka, užovka, zmije) a bezobratlých živočichů.

Spojení z Kolovrat: VLAK do stanice "Říčany" a odtud asi 1 km pěšky na Masarykovo nám.