Výstavba školy s druhým stupněm

Vážení spoluobčané, v posledních dnech se stala častým námětem debat nová základní škola. Jelikož se šíří nejrůznější dezinformace, rád bych uvedl vše na pravou míru. Smutnou skutečností je, že se zahájení stavby zpožďuje.

Dne 23.12. jsem obdržel e-mail od jednoho z občanů, který patří zřejmě do skupinky těch, co podali připomínky vůči škole. Tomuto pánovi jsem odpověděl a nabídl mu schůzku. Bohužel na mou odpověď nereagoval a někde veřejně prezentuje názory, které vydává za věcné a neemocionální, ačkoliv tomu tak není a dle mého názoru jsou manipulativní a nezakládají se na reálných faktech. Minimálně je prokazatelná skutečnost, že dostal poměrně rychlou odpověď, ačkoliv prezentuje opak.

Naprostou prioritou, kterou máme v „Našich Kolovratech“, je školství. Na tom jsme začali pracovat od začátku minulého volebního období. V městské části bylo několik podkladů pro výstavbu školy. Velmi pěkná studie školy počítala s výstavbou kolem 450 milionů korun bez DPH (a bez pozemků), ale získat takovou sumu nebylo reálné. Varianta byla ve shodě s územním plánem, ale pozemky nebyly Prahy.

Levnější varianta, která zde byla po předchozím vedení, pak nezahrnovala školní tělocvičnu a jídelna s kuchyní byly nerealizovatelné. Vzhledem k tomu, že stravovací zařízení má již plnou kapacitu, stravují se učitelé jinde, což není ideální. Přístavba tříd bez školní kuchyně a jídelny tak nemá smysl. Ti, kteří jsou zasvěceni do problematiky, vědí, že jídelna s kuchyní měla být původně v objektu, kde jsou nyní kontejnerové učebny. Bohužel předminulé vedení městské části (ODS) neobjednalo nosné kontejnery, takže přistavět na kontejnerové učebny jídelnu s kuchyní není možné. Navíc by to bylo jen polovičaté řešení, jelikož by žáci neměli kde cvičit. Tento projekt by výrazně přetížil ulici K Poště a ulici Albíny Hochové, kde je nyní školka, škola, pošta, zdravotnická zařízení atd. Mimo to počítal s bouráním ZUŠ a zrušením průchodu kolem hřiště, což by znamenalo naprostou nemožnost dovést rozumně děti do školky pěšky. Nový prostor pro ZUŠ měl tam, kde jsou již zmiňované nenosné kontejnery.

Aktuální projekt je řízen OSI (odbor strategických investic) a počítá s výstavbou za nižší cenu, oproti velké studii. Projektovou dokumentaci pro základní školu vysoutěžila firma OBERMEYER HELIKA, a.s., která na ní pracuje od listopadu 2016. V průběhu prací byly předloženy studie, z nichž jsme společně s Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) vybírali nejlepší variantu. Po výběru byla škola „rozkreslována“ a v prosinci 2017 byl projekt podán k územnímu řízení na stavební úřad. Škola bude obsahovat pět učeben prvního stupně, osm učeben druhého stupně, aulu, kabinety, odborné učebny, kuchyň, jídelnu, školní tělocvičnu a byt pro školníka. Celá škola je řešena jako ovál s jedním podzemním patrem, přízemím a patrem. Je to z důvodu, aby co nejvíce zapadla do okolní zástavby a nevyčnívala nad rodinné domy v sousedství. Zároveň však chceme, aby žáci a učitelé měli veškeré potřebné zázemí. Předpokládaná doba zahájení výstavby byl rok 2019. Projekt byl v rámci možností představen jak při setkání s občany, tak v Kolovratském zpravodaji. Zde je nutné zdůraznit, že obdobně jako v minulosti u výstavby školky, i zde je investorem MHMP a MČ nemá všechny podklady. Nicméně mnozí doopravdy dotčení sousedé projekt konzultovali a projektantům byly předány připomínky, které většinou zapracovali. Upravovala se například cesta, parkovací místa, apod. Bohužel všechno zapracovat nešlo, protože některé požadavky šly proti sobě.

V naší městské části máme již delší dobu tři až čtyři paralelní třídy na prvním stupni a je proto alarmující, že druhý stupeň stále chybí. Jelikož jsou přeplněné i školy v okolí, nemohou si ani děti vybrat, kam půjdou na druhý stupeň. Jedinou variantou jsou pro ně spádové školy v Uhříněvsi. Přestože jsou tyto školy kvalitní, tak při počtu 34 žáků ve třídě není výuka rozhodně ideální. Obdobně u nás je někdy nutné slučovat paralelní třídy na prvním stupni do méně tříd, jelikož nemáme dostatek učeben (ze 4 tříd vznikly 3). Nižší počet má pak za následek vyšší počet žáků ve třídě, což je nevhodné nejen pro výuku, ale i pro integrované žáky a velmi nadané žáky.

Po našich předchůdcích jsme zdědili územní plán, který počítá s ohromnou výstavbou, kdyby byla realizována, tak je jasné, že bude muset vzniknout ještě další škola. Proto se snažíme, aby se Kolovraty rozvíjely výstavbou rodinných domů a ne bytových. O stavební povolení se na jednom pozemku snaží developer, který postaví cca 20 rodinných domů a na obdobně velkém pozemku chce jiný developer stavět 186 bytů. Rozdíl v nárůstu obyvatel je z těchto čísel každému jasný. To, že zastavitelné pozemky budou zastavěné, je v podstatě jasné, jen záleží jak rychle a jakou zástavbou.

Ale vraťme se zpět k plánované škole. Výběr pozemku pro školu byl snadný, protože v roce 2015 Praha žádný jiný pozemek neměla. Pozemky, kde je vyprojektovaná školka, jsme zakoupili z dotace až později. Případné prohození školy a školky by podle mě k ničemu nevedlo, jelikož zatímco do školky cca polovina rodičů skutečně vozí děti autem, tak u škol tomu tak není. V neposlední řadě opět zdůrazňuji, že jde především o třídy druhého stupně a opravdu neznám nikoho, kdo by žáka druhého stupně vozil do školy autem, zvlášť když jde pouze o děti z Kolovrat. V případě, že děti chodí pěšky, tak pěší cesta bude podobná v obou dvou případech a na pozemek, kde je nyní škola naprojektována se mohou žáci dostávat z více směrů.

Neoddiskutovatelným faktem je, že na zvoleném pozemku není bohužel možnost dalšího rozšíření školy. To je argument, kde musím dát za pravdu těm, kteří s ním přišli. Ano, jako pedagog bych si dokázal představit více odborných učeben a větší tělocvičnu. Nicméně, to by potom škola na daném pozemku nesplňovala limity, které jsou pro dané území stanoveny. Z hlediska demografie počítáme i s tím, že odborné učebny budou v některých letech využívány jako kmenové.

V příštím roce připravujeme tvorbu nové demografické studie, která bude zohledňovat i potencionální budoucí výstavbu. Zároveň doufám, že ti, co se jim škola nelíbí, tak přijdou s konkrétními návrhy úprav a nikoliv pouze s negací. Rád bych poděkoval všem těm sousedům, kteří v průběhu přípravy projektu připomínkovali konkrétní věci a byli ochotni jednat o kompromisech. Je pravdou, že na prezentaci s veřejností, jsme neměli kompletní projekt, to je však tím, že nejsme investorem, tím je magistrát. Kdokoliv však přišel na MHMP, tak mu byl projekt poskytnut.

Nyní ke srovnání se školkou. Školku od začátku připravujeme jako městská část. Dělali jsme soutěž na projektanta, připomínkovali jsme projekt a projednávali s paní ředitelkou. Proto informace o školce máme a víme přesně, kdy je zažádáno o územní rozhodnutí, kdy o stavební povolení atd. V průběhu projektu jsme připomínkovali mnohé věci, jelikož chceme, aby školka vyhovovala především dětem a ty v ní byly spokojené. Je tedy naprojektováno podlahové topení, nižší umístění oken, atd. Školka je optimalizována pro nejmenší děti (2 a 3 roky). Po získání všech povolení jsme zažádali o Evropské dotace z programu Praha Pól růstu. Mnozí se sice Evropských dotací obávají, naše zkušenosti jsou však velmi dobré. Bude-li na jaře dotace přidělena, začneme ještě letos stavět.

U školy je investor Magistrát hlavního města Prahy. Proto jsme pouze připomínkovým místem a veškeré zprávy máme z druhé ruky. Proto, když mi oznámili, že máme všechny kladná stanoviska pro územní rozhodnutí, byl jsem přesvědčen, že je již vydáno. Nenapadlo mě, že ještě nejsou kladná stanoviska od sousedů školy. Omlouvám se, že jsem uvedl, že UR již je, ačkoliv nebylo. Na časté dotazy, kdy se začne stavět, nyní nejsem schopen odpovědět. Územní rozhodnutí vydává stavební úřad v Uhříněvsi. Připomínek prý přišlo mnoho, k nám na MČ jich bylo dáno minimum. Proto nevím, co vše a kdo připomínkuje a jestli je to relevantní. Mnohé záležitosti jsou věci projektantů, avšak předpokládám, že když zakázku vysoutěžili, tak ji umějí realizovat. Námitky proti výstavbě čehokoliv se bohužel stávají běžnou záležitostí. Je smutné, že je to i u tak důležitého objektu, jako je škola.

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda